ZAPRASZAMY NA KURS – Sposoby komunikowania się z uczniem z MPDz

Zapraszamy na kurs doskonalący: “Sposoby komunikowania się z uczniem z MPDz, sposoby sprawdzania kompetencji intelektualnych”.

TEMATYKA:

  1. Zasady komunikacji – porozumiewanie się.
  2. Komunikacja a realizacja potrzeb ucznia oraz zachowania i emocje. Trening emocjonalny.
  3. Ruch wspomagany i jego znaczenie w edukacji i komunikacji.
  4. Ćwiczenia rozwijające a komunikacja ucznia z zaburzeniami werbalnymi oraz z niepełnosprawnością ruchową.
  5. Umiejętności szkolne a funkcjonowanie sensomotoryczne.
  6. Rodzaje ćwiczeń i testów sprawdzających umiejętności szkolne ucznia z MPDz na każdym etapie rozwoju.