Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspierania Rozwoju Plusik-Minusik Dorota Rudzińska-Friedel z siedzibą w 81-549 Gdynia, przy ul. Parkowa 10E, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 586-187-81-78 oraz numerem statystycznym REGON 191404462. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w treści  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. ( dalej „RODO”).
  2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail kontakt@plusik-minusik.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 509 388 552.
  3. Dla ujednolicenia terminów stosuje się poniższy słowniczek.
   1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
   2. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Administrator informuje Użytkownika o nowościach w Stronie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego
   3. Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem https://www.plusik-minusik.pl/polityka-prywatnosci/
   4. Strona Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.plusik-minusik.pl/, z wykorzystaniem którego Użytkownik może w szczególności komunikować się z Administratorem Danych Osobowych oraz zapisać na Newsletter.
 2. DANE OSOBOWE
  1. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych Administratorowi za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu IP komputera. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.
  2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, świadczenia usług drogą elektroniczną, (b) działań promocyjnych i handlowych Administratorowi.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług przez Administratora.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) jest prawny obowiązek Administratora związany z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym obowiązek działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w przypadku o którym mowa w ust. 3 lit. (b) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  5. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora, firmie hostingowej, Administratorowi Strony Internetowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla Administratora i firmie kurierskiej. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Użytkowników, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Administratora. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  6. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
  7. Użytkownikom przysługuje prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu Administratora, jak i z baz podmiotów, współpracujących ze Administratorem, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora nt. Użytkowników oraz do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu jako wobec podmiotu dopuszczającemu się naruszeń.
  8. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  9. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Stronie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Stroną. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.
   Transfer danych osobowych Użytkowników do Państw trzecich będzie się odbywał zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi przez RODO.
 3. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Administratorowi z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  2. Administrator wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 4. COOKIES
  1. W celu prawidłowego działania Strony, Administrator korzysta z technologii plików Cookies, w oparciu o przepisy Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Rozporządzenie e-Privacy). Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Strony, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta ze Strony – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  2. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez ustawienia przeglądarki trwałe cookies, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
  3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  4. Cookies Strony są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Stronę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies zamieszczane przez partnerów Administratorowi, za uprzednią zgodą ze strony Użytkownika poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  6. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie przez Użytkownika cookies trwałych oraz Cookies Zewnętrznych może spowodować niedostępności części lub całości funkcji Strony.
  7. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Stronie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Strony i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Strony; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
  8. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne, z zastrzeżeniem ust. 5, w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, YouTube i Instagram.
  9. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.