Trening Globalny w Plusiku-Minusiku

Czym się wyróżnia nasza strategia? „Plusik-Minusik” to placówka zajmująca się terapią wspomagającą, rozwijającą umiejętności oraz zdolności dzieci i młodzieży. Trening Globalny to specyficzna strategia wspierania rozwoju uczniów, na której oparta jest terapia wspomagająca, rozwijająca umiejętności oraz zdolności dzieci i młodzieży przeprowadzona w Plusiku-Minusiku.

Trening Globalny jest skierowany do uczniów z różnorodnymi dysfunkcjami. Począwszy od zaburzeń funkcjonowania sensomotorycznego, zaburzeń wzroku, słuchu, aż po trudności szkolne wywołane tymi zaburzeniami. Trening korzysta z wielu sprawdzonych metod, technik oraz form wspierania rozwoju. Już sama nazwa „globalny” wskazuje na to, iż obejmuje on całościowe spojrzenie na ucznia. Bierze pod uwagę wszystkie strefy rozwoju ucznia oraz zależność pomiędzy nimi. 

Pod uwagę bierzemy również to, iż każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnie dostostosowanych form pracy, indywidualnie dostosowanych merytorycznie materiałów edukacyjno-rozwijających i indywidualnie dostosowanego oddziaływania emocjonalnie-społecznego. Dlatego też Trening Globalny nie generalizuje określonego wieku dzieci, można pracować daną strategią zarówno z dziećmi młodszymi, jak i starszymi.

Czym wyróżnia się Trening Globalny na tle innych strategii wspomagania rozwoju?

 • Porządkuje systemy wspomagania
 • Wprowadza strukturę zajęć
 • Uwzględnia elastyczność tejże struktury
 • Czyni pracę trenera-przewodnika
 • Wycofuje słownictwo negatywnie kojarzeniowe, stygmatyzujące
 • Honoruje, a nie stygmatyzuje uczestników treningu
 • Opracowuje i używa autorskich narzędzi wspomagania rozwoju
 • Nie dzieli podopiecznych, lecz ich prawdziwie integruje (dzieci z różnorodnymi problemami podlegają tym samym standardom)
 • Nie algorytmizuje treningu ze względu na zbyt dużą liczbę zmiennych podlegających ocenie, ale indywidualizuje pracę
 • Szanuje podopiecznego, czy go bezpiecznym. Tu podopieczny jest zmotywowany, ponieważ zna swój cel i musi pokonać przeszkody, aby go osiągnąć (ma stawiane wymagania)
 • Wielowymiarowość, funkcje wspomagające umiejętności szkolne oraz wielość form realizacji – każde dziecko ma zindywidualizowane formy od ćwiczeń motorycznych, sensorycznych po karty pracy oraz komunikację
 • Pełna diagnoza oparta o światowe osiągnięcia naukowe
 • Przewodnik-terapeuta – wykształcony, ale nie zrutynizowany
 • Poszukiwanie i ewaluacja realizacji programu
 • Uśmiech, żart, przyjemność
 • Merytoryczna opieka nad rodzicami – rozmowa, pełna informacja o dziecku, pozytywne spojrzenie na dziecko
 • Szkolenia
 • Wynajdowanie sposobów na brak koncentracji uwagi dziecka, zaktywizowanie i zmotywowanie

Diagnoza Treningu Globalnego w swym założeniu opiera się na rozeznaniu potrzeb i problemów ucznia w zakresie jego funkcjonowania sensorycznego, rozpoznanie stylu uczenia się, a także jego mocnych stron.

Diagnoza Treningu Globalnego może być:

 • pedagogiczna
 • sensomotoryczna
 • kinestetyczna
 • psychologiczna – potencjał
 • stylu uczenia się
 • dominacji półkuli mózgowej
 • funkcjonowania emocjonalno-społecznego (psychologiczna)

Diagnozowanie dziecka odbywa się na podstawie jego obserwacji, a także dziecko zostaje poddane seriom testów, które mają określić rodzaj, skalę oraz trwałość defektów. Na koniec tego wstępnego procesu powstaje niestandardowa, łamiąca stereotypy opinia. Zawarte w niej są wszystkie zebrane informacje o dziecku na podstawie pogłębionego wywiadu z rodzicami. Za jego pomocą terapeuta dowiaduje się, jakie są zainteresowania dziecka, ulubione smaki i kolory, ulubione zabawki i zabawy, jego dominujące cechy charakteru, poziom motywacji, sukcesy i porażki szkolne, jakie dziecko otrzymuje wspomaganie. Wywiad obejmuje także pytania o przebieg ciąży, jak i rozwój w pierwszych miesiącach życia dziecka. W którym miesiącu dziecko zaczęło raczkować, chodzić, mówić? Jakie przebyło choroby? Czy ma alergie? Czy w rodzinie są choroby genetyczne? W zależności od indywidualnych potrzeb każde dziecko zostaje dodatkowo poddane badaniu psychologicznemu, pedagogicznemu, medycznemu, technicznemu, fizjoterapeutycznemu i logopedycznemu. Wszystkie te zabiegi nakreślają całościowy obraz dziecka, pokazują jego słabe i mocne strony, jego potencjał. Istotą jest tu całościowe, GLOBALNE spojrzenie na dziecko i jego problemy.

Następnie na podstawie tych informacji stworzony zostanie odpowiedni warsztat pracy dziecka, na który składać się będą odpowiednie środki dydaktyczne wspierające w jak najlepszy sposób współdziałanie systemów zmysłowych dziecka, gdyż tylko ich prawidłowe funkcjonowanie sprawi, że dziecko będzie przygotowane do podejmowania aktywności szkolnych i będzie miało podstawy do zdobywana nowych umiejętności.

Kiedy podejmujemy pracę z uczniem strategią Treningu Globalnego, najważniejsze jest dla nas poznanie przeszkód, które istnieją w jego przewodzeniu informacji z CUN do wszystkich analizatorów zmysłowych. Liczy się dla nas globalne spojrzenie na dziecko pod względem wielu aspektów rozwojowych. Dla nas ważna jest również informacja o potencjale intelektualnym oraz możliwościach myślenia, bowiem one kształtują zasób treści merytorycznych.

Najważniejsze jest dla nas globalne – całościowe podejście do zebranego materiału na temat dziecka, któremu mamy pomóc. Tylko taka strategia ma szanse powodzenia. Częściowe działanie skoncentrowane na poszczególnych funkcjach jest nieefektywne i nieskuteczne.

Trening Globalny podchodząc do każdego dziecka szanuje, dostrzega jego potrzeby, ale także stawia wymagania. Pracując strategią Treningu Globalnego określamy zasady, w których dziecko musi się poruszać i staramy się wpajać ogólnie przyjęte normy społeczne jako formy okazywania emocji i potrzeb, a co za tym idzie zachowań, które kształtują ogólny wizerunek dziecka w środowisku.

Widzimy dziecko jako zdrowe, w pełni wykorzystujące swoje potencjalne możliwości intelektualne. Postrzegamy rodzaj inteligencji dziecka jako rodzaj motywacji. Jego indywidualny styl uczenia się wykorzystujemy w praktyce jako najbardziej aktywizowanych analizatorów sensorycznych. Okazujemy zrozumienie dla problemów naszych podopiecznych i związanych z nimi potrzeb zarówno sensorycznych, jak i społecznych.

Ważne dla nas są również indywidualne cechy osobnicze dziecka, a co za tym idzie – sposoby reagowania na sytuacje trudne społecznie oraz edukacyjnie. Obserwujemy ogólne mechanizmy działania i wpływamy na aktywne sposoby radzenia sobie w tych sytuacjach w granicach ogólnie przyjętych norm społecznych. Wszystko po to, aby każde dziecko, bez względu na problemy, z którymi do nas przychodzi i jaki potencjałem intelektualnym dysponuje, mogło bez żadnych przeszkód korzystać ze swoich możliwości intelektualnych i rozwijać się w najbardziej efektywny dla siebie sposób.

Trening Globalny pamięta, iż nie ma jednej recepty, jednego algorytmu, jednego sposobu oddziaływania na każde dziecko, aby osiągnąć najlepszy dla niego rezultat rozwijający.

Nasz Trening nazywamy Globalnym, ponieważ dziecko jest w jego spojrzeniu kulą, dookoła której „kręci” się wszystko. Pracujemy na rzecz najlepszego rozwoju dziecka, aby likwidować wszelkie bariery i blokady tego rozwoju. Wykorzystujemy w tym celu wszelkie metody pracy oparte na najnowszych badaniach nad CUN i sposobach oddziaływania w celu rozwojowym.

Trening Globalny tworzy własne narzędzia dydaktyczne, wielosensoryczne i rozwojowo opracowane tak, aby zachować równowagę CUN i wpływać na harmonizowanie się jego funkcjonowania.

Tylko dziecko, które czuje się bezpieczne, może w pełni korzystać ze wszystkich potencjalnych możliwości, które posiada. Dlatego tak ważne jest oddziaływanie pedagogiczno-informacyjne na środowisko rodzinne, w którym dziecko spędza 90% czasu. W Treningu Globalnym współpraca terapeuty z rodzicami naszych podopiecznych jest nieodzowna. 70% sukcesu wspierania rozwoju przez tzw. profesjonalistów leży w środowisku rodzinnym. Z tego względu niezwykle istotne jest uświadomienie opiekunów dziecka w kwestii jego potrzeb i problemów. Rodzicielskie wsparcie ma istotne znaczenie dla efektywnego wspierania rozwoju. Jest to niezależne od problemów dziecka, czy jest to zwykła, niezwykła niepełnosprawność dyslektyczna czy też głębsze blokady wynikające ze schorzeń zdiagnozowanych przez specjalistów.

Zawsze najwyższym dobrem i celem jest umożliwienie każdemu dziecku korzystania z możliwości potencjału intelektualnego i rozwijania się zgodnie z tempem. Dlatego o swoim działaniu piszemy „przesuwamy granice w sposób nieoczywisty”, stosując środki, formy i metody pracy, przez które terapeuta-przewodnik kształtuje wizerunek dziecka jego w środowisku.

Nikt nie ma prawa oceniać dziecka przez pryzmat jego fizyczności. Szufladkowanie i stygmatyzowanie pozostaje w opozycji z oddziaływaniem Treningu Globalnego. Każde dziecko zasługuje na to, aby patrzeć na nie globalnie, całościowo i kształtować formy wspomagania przez pryzmat jego indywidualnych potrzeb i problemów, aby uczynić naukę, edukację, rozwój najlepszymi i najbardziej efektywnymi.

Autor: Izabela Kafczyńska